• REGULAMIN SKLEPU

96x45_piks(1).jpg
 www.avoka.pl

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest Avoka Hurt Emil Mielczarek siedzibą we Wręczycy Wielkiej, zarejestrowana w CEIDG pod NIP 7722337497.
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Avoka Hurt, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
 5. Kupujący opłacając zamowienie zgadza się z regulaminem sklepu.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 7. Forma sprzedaży:
 • Sprzedaż towarów na zamówienie z dostawą przez transport dedykowany

DEFINICJE

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
 1. Sprzedający – Avoka Hurt Emil Mielczarek siedzibą we Wręczycy Wielkiej, zarejestrowana w CEIDG pod NIP 7722337497.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome na zamówienie, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Część wymienna - jest to każda część towaru będąca przedmiotem dającym się wymienić za pośrednictwem wysyłki tj. prowadnica, fronty, gałki, uchwyty, nóżki meblowe, listwy górne oraz dolne, dostawki ( bez zachowania ciągłości ), śruby montażowe, motylki filce oraz przedmioty będące ze względu na swój charakter częścią składową całości towaru.
 6. Zamówienie – każda przyjęta ofera zakupu produktów złożona przez Kupującego na jest zamówieniem, tj każdy towar jest wyprodukowany zgodnie z zamówieniem kupującego, towar wskazany na zamówieniu wedle jego wytycznych gdy jest opłacony jest indywidualny a kupujący opłacając go, zgadza się na zamówione towary, wymiary, kolory, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 7. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
OFERTY I ZAMÓWIENIA
 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane  przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec  zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie  Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP,
 • Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 2. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
 3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 4. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 6. Każdy towar na stonie www.avoka.pl oraz wszystkie zamówienia za pomocą kanałów elektronicznych (telefon, email, czat, sms oraz tym podobne) są zakupem na zamówienie wg. wytycznych klienta i nie obowiązują tutaj przepisy dot. zakupu na odległość.

TERMINY I WARUNKI DOSTAW
 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, , tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena
 2. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust.5
 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie  po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 5. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
 6. Sprzedający może wydłużyć termin dostawy z powodu braku dostępnych surowców potrzebnych do produkcji a kupujący zobowiązuje się do przyjęcia towaru po terminie. 
 7. Kupujący nie przyjmując towaru zobowiązuje się pokryć koszty transportu w dwie strony. tj do i od kupującego.
 8. W razie stwierdzenia przez kupującego wad produktu części składowych ( szuflady, uchwyty, prowadnice, gałki, nóżki i tym podobne), kupujący zobowiązuje się do odeślania do sprzedającego produktu na adres sprzedającego. Sprzedający pokryje koszty naprawy oraz transportu jeśli wada powstała przed wysyłką towariu do kupującego. Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe po przyjęciu towaru.
 9. W przypadku stwierdzenia wady sprzedający zweryfikuje towar i dostarczy towar bez wad. Kupujący może odesłać towar na swój koszt i odpowiedzialność za towar i jego uszkodzenia w transporcie. Sprzedający zwróci koszty transportu kupującemu.
 10. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem zadbano.pl 
 11. Dostawa jest darmowa i nie obejmuje wniesienia. Wniesienie jest usługą dodatkowo płatną w zależności od zamówionego produktu.
 12. Maksymalny czas na skompletowania zamówienia to 21 dni roboczych lub 30 dni kalendarzowych. O procesie realizacji zamówienia sprzedający będzie informował za pomocą komunikacji pocztą elektroniczną oraz statusem zamówienia.

  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

  * Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PŁATNOŚCI I CENY
 • 5
 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 9. Zwroty dokonywane beda na podany przez kupujacego numer konta w terminie 14dni roboczych od dnia przekazania do ksiegowosci.
 10. Jezeli kupujacy nie przekaze numeru konta, zostanie uzyty numer konta z zamowienia.
 11. Formy płatności:
  • przelew mBank 49 1140 2004 0000 3202 8443 1804,
  • za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu PayU (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem: http://www.payu.pl/)
 • 6
 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 m-cy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
SIŁA WYŻSZA
 • 7
 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub  transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana,do czasu przywrócenia normalnych warunków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8
 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.